صفحه اصلی

"شما سرطان دارید."

این ها سخت ترین کلمات است که توسط یک بیمار شنیده می شود. اسم من هست Dr.Mehta. من یک پزشک مراقب اصلی، عکاس آماتور و هنرمند دیجیتالی خودمختار در تگزاس هستم. آرزوی من این است که این گفتگو را تغییر دهم و ترس را تغییر دهم امید، با دادن دور تمام سود پس از مالیات از فروش عکس های شخصی و نقاشی های من به موسسات خیریه اختصاص یافته به آموزش، پیشگیری، تحقیق و درمان سرطان.
تصور کنید امیدوارم پس دادن. همیشه به یاد داشته باشید
با هم، ما می توانیم زندگی را نجات دهیم.

STUDIO * XEPHON
تصور کنید امیدوارم پس دادن. همیشه به یاد داشته باشید
کلیک کنید به صدای جیر جیر